Raporty bieżące

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2000

Zarząd ZPC "Wawel" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2000 r.


PROJEKTY UCHWAŁ:


UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu handlowego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera do Komisji Wyborczej niżej wymienione osoby:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki
z a t w i e r d z a :
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok, a także przedstawiony przez Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta p. Leszka Kramarczuka (nr ew.1920/289):
- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.642.848,38 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 16.202.602,11 zł,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 47.044,24 zł.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 1999

Na podstawie art. 390 § 2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. u c h w a l a, że straty Spółki za rok obrotowy 1999 w kwocie - 16.202.602,11 zł zostaną pokryte z zysków lat następnych.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie przekwalifikowania funduszu załogi na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki postanawia rozwiązać fundusz załogi w całości a stanowiącą go kwotę w wysokości 570.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z wykonania obowiązków w 1999 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art. 390 § 2 pkt.3 K.h. i § 13 Statutu oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 1999 rok - udziela pokwitowania Zarządowi Z.P.C. "Wawel" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 1999 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej
Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 3 K.h. i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok
udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z wykonania przez nią obowiązków w 1999 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej (wybór Rady Nadzorczej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie
na podstawie § 13 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie
na podstawie § 13 Statutu Spółki.