Nasze zaangażowanie
w zrównoważony rozwój

Ekologia Ekologia

Ekologia

Jako odpowiedzialny producent w sposób ciągły monitorujemy nasz potencjalny wpływ na środowisko. Kontrola wewnętrzna w zakresie monitorowania aspektów działalności opiera się na:

kontrolnych pomiarach zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

rejestracji awarii mających wpływ na środowisko naturalne

pomiarach hałasu

kontroli parametrów ścieków

monitoringu zużycia wody / ilości odprowadzanych ścieków

ewidencji substancji niebezpiecznych

ewidencji ilości wytworzonych odpadów wraz ze sposobem ich zagospodarowania

ewidencji ilości opakowań wprowadzanych do obrotu wraz z wyrobami

Działania, które już wdrożyliśmy i te, które stawiamy przed sobą:

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i działanie w zakresie gospodarki wodnej

W 2022 r. wdrożyliśmy kolejne rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii poprzez m.in. instalacje odzysku ciepła ze sprężarek i urządzeń technologicznych. Stosujemy także rozwiązania odzysku energii z urządzeń produkcyjnych i wentylacji, korzystamy z oświetlenia LED. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku podczyszczalnię ścieków z infrastrukturą towarzyszącą. W dalszym ciągu wykorzystujemy kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody.

Zarządzanie gospodarką odpadami

W zakładach produkcyjnych Wawel stale prowadzone są działania zapobiegające powstawaniu zbędnych odpadów. Prowadzona jest m.in. ich segregacja i selektywna zbiórka oraz ścisła ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów. Ponadto prowadzona jest oszczędna oraz racjonalna gospodarka materiałowa. Miejsca wytwarzanych odpadów są właściwie zabezpieczone i oznakowane.

Angażowanie pracowników w walkę o redukcję emisji

Ze względu na lokalizację zakładu, dojeżdżają do niego pracownicy z kilku okolicznych powiatów. Cześć korzysta z firmowych linii autobusowych, kierujący samochodami osobowymi z kolei zachęcani są do wspólnego organizowania podróży do i z pracy. Dzięki specjalnej platformie carpoolingowej, w 2022 roku łącznie zarejestrowano 599 322 km wspólnych przejazdów, co przekłada się na obniżenie emisji ze spalania paliw.

Segregacja

W węzłach socjalnych zakładów funkcjonują pojemniki do selektywnego magazynowania surowców wtórnych z podziałem na: papier, szkło, metal i plastik.